Up

องค์ความรู้งานวิจัย

ภูมิปัญญาการทำกล้วยเล็บมือนางอบรสเลิศ
ภูมิปัญญาการทํากระบอกขนมจีนทองเหลือง
ภูมิปัญญาการทําขนมลา (เมืองนครศรีธรรมราช)
ภูมิปัญญาการทําแกงไตปลากุ้งสดสําเร็จรูป
ภูมิปัญญาการทําหมวกใบร่มข้าว (จังหวัดพังงา)
ภูมิปัญญาการทําเครื่องจักสานจากใบเตยหนาม
ภูมิปัญญาการการทําสิ่งประดิษฐ์จากเปลือกหอยมุก จังหวัดระนอง
ภูมิปัญญาการทําเทริดโนรา อําเภอกงหลา จังหวัดพัทลุง
ภูมิปัญญาการทําลูกจันทน์เทศแปรรูปของนางสุนีย์
ภูมิปัญญาการทําซาลาเปาทับหลี จังหวัดระนอง
ภูมิปัญญาการทําผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ (บ้านคีรีวง)
เพลงเรือจังหวัดระนอง
ภูมิปัญญาการทำกะละแม จังหวัดพัทลุง
ภูมิปัญญาการทำปลาดุกร้า
ระบำตันหยง
ภูมิปัญญาการขนมมั่วหลาว ขนมงาพอง
ภูมิปัญญาขนมจีนเมืองนคร
กะปิผงเสริมไอโอดีน
ภูมิปัญญาน้ำตาลจาก
ภูมิปัญญาการทอผ้าใยสับปะรด กลุ่มรักษ์บ้านเราสงขลา
 
 
Powered by Phoca Download