โขนสงขลานครินทร์  ประจำปี ๒๕๕๙  ตอน  จองถนน   แผ่นที่ 1    แผ่นที่  2