^Back To Top

logo


Vision

     ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งดำเนินการเพื่อให้คุณค่าและกระบวนการของวัฒนธรรมไทยเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

บุคลากร และสังคมไทยโดยการเชื่อมประสานบริบท กำหนดทิศทาง ขอบเขต  และจัดสมดุลในการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์

Mission

1.  สร้างพลังความเข้าใจและแกนนำทางวัฒนธรรม

2.  นำคุณค่าและกระบวนการของวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม

3.  นำคุณค่าและกระบวนการทางวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

4.  สร้างพื้นที่ทางสังคมให้มีบรรยากาศ    และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม

5.  สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม

History

     ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 145 (4/2532)เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2532  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่แลกเปลี่ยนและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งที่เป็นมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการเพิ่มคุณค่าให้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น   การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น  จนสามารถนำคุณค่า  และกระบวนการทางวัฒนธรรมไปใช้เพื่อสร้างสรรค์  การพัฒนาศักยภาพนาศักยภาพของชุมชนทั้งทางด้านภูมิรู้และภูมิธรรมของท้องถิ่นและของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    วิทยาเขตหาดใหญ่   ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบในภารกิจหลักด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมทั้งในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับกลุ่มสนใจ (ชมรมหรือกลุ่มอิสระ) การดำเนินงานดังกล่าวอยู่ในลักษณะแยกส่วนกันดำเนินงานทำให้ขาดพลังที่จะส่งเสริมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและครบถ้วน ไม่สามารถใช้พลังวัฒนธรรมในการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 145(4/2532 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2532 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้น เป็นหน่วยงานภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อดำเนินการสร้างสรรค์และส่งเสริมความเข้มแข็ง ความชัดเจนและประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลากว่า 21 ปี  ที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ได้ดำเนินงานวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์กร ควบคู่กับการปฏิบัติและพัฒนาภารกิจมาโดยตลอดจนเกิดการเรียนรู้ และเกิดความชัดเจนในเป้าหมาย เห็นแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการทำนุบำรุงวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ กล่าวคือ การทำนุบำรุงวัฒนธรรม คือ กระบวนการที่ทำให้วัฒนธรรมนั้น ๆ ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าและมีบริบทในวิถีชีวิตของผู้คนหรือสังคม  โดยสามารถพัฒนา ปรับตัว  และดำรงหรือพัฒนาคุณค่าเดิม  โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบภายนอก  ซึ่งต้องดำเนินการผ่านกระบวนการเรียนรู้  ควบคู่การปฏิบัติอย่างครบวงจรในทุกกระบวนการร่วมกันและต้องปฏิบัติซ้ำ ๆ ของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ความสำนึกอยากมีส่วนร่วม หรือเป็นแกนนำหรือเป็นส่วนสำคัญเพื่อการส่งต่อหรือถ่ายทอดวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นต่อไป  จึงจะสามารถทำให้วัฒนธรรม   นั้น ๆ ดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์พร้อม และมีพลังขับเคลื่อนให้มีการสืบทอดต่อๆกันไปอย่างไม่ขาดสายหรือที่เรียกกันว่า“การอนุรักษ์วัฒนธรรม”

     จากกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันดังกล่าวจะทำให้เกิดแรงกระตุ้นและขับเคลื่อนให้แต่ละส่วนเกิดการพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนาขีดความสามารถเชิงสร้างสรรค์ถึงจุดสูงสุด หรือเกิดสติปัญญาเหนือระดับความรู้ ความจำด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของปัจเจก ซึ่งจะส่งผลไปสู่การรวมพลังเพื่อยกระดับสติปัญญาและศักยภาพในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมโดยรวม  ดังนั้นการดำเนินงานวัฒนธรรมต้องก้าวข้ามการมุ่งเน้นที่จะผลิตกิจกรรมแบบฉาบฉวย ทำแบบชั่วครั้งชั่วคราว หรือทำกิจกรรมเพียงเพื่อรณรงค์ เชิญชวนหรือเลือกดำเนินการเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดโดยแยกออกจากองค์รวมของกระบวนการทั้งหมด เพียงเพื่อมุ่งสร้างผลงานเร่งด่วนตามกระแสเท่านั้น และยังต้องมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่มีกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติอย่างครบวงจรเพื่อสร้างโอกาสในการทำความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงด้วยความสมัครใจ ด้วยความศรัทธาของตนเอง  และต้องมีระยะเวลาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพียงพอจนทำให้การปฏิบัตินั้นเกิดการผสมกลมกลืนอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของวิถีคิดและการดำเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ  จึงจะสามารถหยั่งรู้ในคุณค่าที่แท้จริง และเกิดการสั่งสม บ่มเพาะเป็นพลังสร้างสรรค์ที่จะนำตนเองไปสู่การคิด การกระทำในทางที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์(สัมมาทิฐิ)  และนำสันติสุขมาสู่สังคม ได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้  ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดังกล่าว   ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมได้สั่งสมทุนด้านต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม  เช่น  ด้านองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ  ทุนมนุษย์  ซึ่งได้แก่ บุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนจนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงเครือข่ายคนทำงานวัฒนธรรมทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน  ทุนวัฒนธรรม โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในการทำงานบนพื้นฐานของความรักงาน และความภาคภูมิใจในองค์กร และเพื่อนร่วมงาน

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ที่ไม่ได้มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ  และได้เปลี่ยนจาก “โครงการจัดตั้ง” เป็น “ศูนย์” ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2553 มาจนถึงปัจจุบันนี้

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน

เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการ  ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่ แลกเปลี่ยน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตลอดจนนำคุณค่าและกระบวนการทางวัฒนธรรมมาใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมแบบองค์รวม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเปลี่ยนสถานภาพศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม icon new

Copyrigcht © 2013 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม